ASBEST​

Vi har tillstånd att sköta asbestkartläggningar och -saneringar. Vi har sammanställt frågor som vi ofta får om asbest.

Vid en asbestkartläggning kommer den sakkunniga kartläggaren till platsen och bekantar sig med objektet som ska kartläggas. Kartläggaren utreder om det i byggnaden har använts asbest. Vanligen går det inte med säkerhet att konstatera att byggmaterialet är ofarligt utan att kartläggaren tar materialprover för laboratorieanalys.

Priset på kartläggningen beror naturligtvis alltid på objektet som ska kartläggas samt antalet prov. Därför är en offertförfrågan, där all nödvändig information om objektet finns med, det bästa sättet att ta reda på priset. Du kan lämna en offertförfrågan till asbestkartläggarna snabbt och enkelt via kontaktformuläret på vår hemsida.

Vi förstår att asbest och dess tillhörande lagstiftning kan vara väldigt obekant för dig. Därför har vi planerat våra tjänster så att du får allt som berör asbest ordnat pålitligt och smidigt via oss.

Nedan hittar du en del vanliga frågor och svar som berör asbestkartläggning.

Enligt lagen som trädde ikraft 2016 skall alla byggnader, före en renovering som kräver rivning och är byggda före 1994, genomgå en kartläggning som utreder förekomst av asbest. Om kartläggningen, som gjorts av en kartläggare, visar att byggmaterial innehåller asbest är det endast den med tillstånd att göra asbestsanering som får riva materialen.

Ja, asbest är mycket farligt ifall det frigörs till andningsluften från söndriga byggmaterial. Asbest ansamlas permanent i lungorna och kan orsaka allvarliga sjukdomar som asbestlunga, lungcancer och cancer i lungsäcken eller bukhinnan.

Asbest var vanligt förekommande i byggmaterial ända fram till år 1993. I bostäder är badrum och kök de vanligaste ställena där man använt asbest.

Det kan finnas asbest i: brandisolering, sprutade isoleringsmassor, byggskivor, takmaterial, målfärger, fäst- och fogmassa för kakelplattor, ventilationskanaler, plastmattor och deras lim samt i dörrar.

Alltid om man tänker riva i samband med en renovering. Enligt den lag som trädde ikraft 2016 får inga rivningsarbeten utföras, i byggnader byggda före 1994, innan en certifierad kartläggare har gjort en kartläggning.

Nej. Det är bara professionella med tillstånd som får riva asbesthaltiga byggmaterial.

Med en asbestanalys undersöker man om ett byggmaterial innehåller asbest. Asbestkartläggaren beställer en analys om han misstänker att det i fastigheten använts asbesthaltiga byggmaterial. Även privatpersoner kan beställa en asbestanalys.

Om de asbesthaltiga materialen som använts i konstruktionen är hela, är de i sig inte farliga för hälsan. Hela material som innehåller asbest behöver därför inte avlägsnas bara ”därför att”.

Om det asbesthaltiga materialet söndras blir det däremot farligt för hälsan. Då bör asbesten saneras av en professionell med tillstånd, men först efter att en kartläggare utfört en asbestkartläggning.

Idag är det de som renoverar på egen hand som utgör den största riskgruppen. Tidigare var det speciellt de som jobbade på varv och inom byggbranschen som exponerades.